แจ้งประชาสัมพันธ์

หน่วยรับบริจาค สามารถเข้าใช้ระบบ e-Donation ใหม่

ผ่านช่องทาง www.rd.go.th > เลือก นิติบุคคล เลือก หน่วยรับบริจาค
หรือ https://epayapp.rd.go.th/rd-edonation/portal/for-donation-unit