รายงานสรุปรวมการรับแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเทอร์เน็ต
ปีภาษี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1/1/2563 ถึง 13/4/2564

ภ.ง.ด.90
ภ.ง.ด.91
รวมทั้งหมด
จำนวนราย
จำนวนแบบ
จำนวนราย
จำนวนแบบ
จำนวนราย
จำนวนแบบ
1,285,649 1,330,575 5,086,526 5,273,525 6,372,175 6,604,100

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564