รายงานสรุปรวมการรับแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเทอร์เน็ต
ปีภาษี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1/1/2563 ถึง 2/7/2563

ภ.ง.ด.90
ภ.ง.ด.91
รวมทั้งหมด
จำนวนราย
จำนวนแบบ
จำนวนราย
จำนวนแบบ
จำนวนราย
จำนวนแบบ
1,442,562 1,488,697 6,633,473 6,905,860 8,076,035 8,394,557

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563