รายงานสรุปรวมการรับแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเทอร์เน็ต
ปีภาษี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1/1/2563 ถึง 27/10/2564

ภ.ง.ด.90
ภ.ง.ด.91
รวมทั้งหมด
จำนวนราย
จำนวนแบบ
จำนวนราย
จำนวนแบบ
จำนวนราย
จำนวนแบบ
2,034,685 2,111,846 7,741,874 8,125,101 9,776,559 10,236,947

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564