รายงานสรุปรวมการรับแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเทอร์เน็ต
ปีภาษี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1/1/2563 ถึง 17/1/2564

ภ.ง.ด.90
ภ.ง.ด.91
รวมทั้งหมด
จำนวนราย
จำนวนแบบ
จำนวนราย
จำนวนแบบ
จำนวนราย
จำนวนแบบ
109,906 112,250 200,513 206,600 310,419 318,850

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564