รายงานสรุปรวมการรับแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเทอร์เน็ต
ปีภาษี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1/1/2563 ถึง 17/9/2563

ภ.ง.ด.90
ภ.ง.ด.91
รวมทั้งหมด
จำนวนราย
จำนวนแบบ
จำนวนราย
จำนวนแบบ
จำนวนราย
จำนวนแบบ
1,916,089 1,979,517 7,885,427 8,224,758 9,801,516 10,204,275

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563