รายงานสรุปรวมการรับแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเทอร์เน็ต
ปีภาษี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1/1/2563 ถึง 26/7/2564

ภ.ง.ด.90
ภ.ง.ด.91
รวมทั้งหมด
จำนวนราย
จำนวนแบบ
จำนวนราย
จำนวนแบบ
จำนวนราย
จำนวนแบบ
2,034,673 2,111,833 7,741,834 8,125,070 9,776,507 10,236,903

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564